نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

همایش سالانه انبوه سازان ایران به مناسبت روز جهانی اسکان بشر

11 مهرماه