نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

اولین نمایشگاه فن آوری های نوین ساختمان و تجهیزات وابسته

4تا 7 آبان