نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی

27 آبان الی 1 آذر