نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

همایش بین المللی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در حمل ونقل،مسکن و شهرسازی

10 و 11 مهرماه