نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

کنفرانس بین المللی عمران،معماری و زیر ساخت های شهری

7و8 مرداد