نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

همایش ملی اقلیم ،ساختمان و بهینه سازی مصرف انرزی با رویکرد توسعه پایدار

23 و 24 اردیبهشت