نام نمایشگاه :

يازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و خدمات فنی و مهندسی، همزمان با يازدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، همزمان با چهارمین نمایشگاه تخصصی نوآوریهای صنعت ساختمان


سال : 1392

آخرین اخبار نمایشگاه