نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

يازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و خدمات فنی و مهندسی، همزمان با يازدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی، همزمان با چهارمین نمایشگاه تخصصی نوآوریهای صنعت ساختمان

6 الی 10 خرداد