نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

چهارمین نمایشگاه تخصصی ساختمان، تدسیسات و سرمایش و گرمایش، در و پنجره، لوازم و مصالح بهداشتی ساختمان

28 بهمن تا 1 اسفند