نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

همایش و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران

9 تا 12 دی ماه سال 93