نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی و عمرانی

7 و 8 تیرماه