نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع

20 تا 22 خرداد