نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاران و مشاوران شهرداری کلانشهرها

20 ,21مهرماه سال 92

نخستین «جشنواره شهر برتر» با همکاری تمامی ارگانها و سازمانهای ذینفع حوزه شهری توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعت شریف برگزار می گردد.