نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

• دهمین نمایشگاه عمران و ساختمان

9 تا 12 اردیبهشت