13:0 1394/08/28

زمین خواری در محدوده زندان اوین

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه در منطقه 2، توسط زمین خواران دیوارکشی صورت گرفته بود، تصریح کرد: در این محدوده درختکاری شده بود اما زمین خواران درخت‌ها را از بین برده و دیوارکشی کرده بودند. شهردار منطقه 2، دیوارهایی که اطراف زمین 200هکتاری کشیده شده بود را تخریب کرد.

محمد حقانی درباره زمین خواری در شهر تهران اظهار کرد: در حواشی استان تهران، مانند منطقه ورامین بیشترین زمین خواری صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: در منطقه 2 محدوده زندان اوین، زمین خواری صورت گرفته است. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه در منطقه 2، توسط زمین خواران دیوارکشی صورت گرفته بود، تصریح کرد: در این محدوده درختکاری شده بود اما زمین خواران درخت‌ها را از بین برده و دیوارکشی کرده بودند. شهردار منطقه 2، دیوارهایی که اطراف زمین 200هکتاری کشیده شده بود را تخریب کرد. حقانی با تاکید بر اینکه در حریم شهر تهران زمین خواری صورت بگیرد با جدیت پیگیری می‌کنیم مطرح کرد: در مساله زمین‌هایی در ارتباط با سازمان زمین شهری، پیگیری هایی انجام شده است. صاحبان این زمین‌ها فراری بوده و به خارج از کشور رفتند و شهرداری سعی دارد زمین‌هایی که به محیط زیست در تهران کمک می‌کند را از این افراد باز پس گیرد

منبع : معماری نیوز انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه