13:9 1394/08/23

کارگر ساختمانی از 6 طبقه سقوط زنده ماند

کارگر جوانی پس از سقوط ازشش طبقه در یک ساختمان در حال احداث به طرز ناباورانه ای از این حادثه جان سالم بدر برد.

به دنبال تماس مسئولین یک ساختمان در حال احداث، با سامانه 125 آتش نشانی و درخواست کمک از ایشان بیدرنگ زنگ ایستگاه 88 ساعت 13 روز گذشته به صدا درآمد و آتش نشانان بلافاصله به سمت خیابان ولیعصر نرسیده به پارک وی حرکت کردند. محمد علی گودرزی رئیس ایستگاه 88 گفت: کارگر جوانی درطبقه چهارم یک ساختمان در حال احداث سرگرم کاربود که به علت نامعلومی به طبقه منفی دو سقوط کرد و از چند ناحیه دچار شکستگی و جراحت شد. وی افزود: آتش نشانان برای خارج کردن کارگر از داخل ساختمان، وارد عمل شدند و پس از فیکس کردن بر روی برانکارد وی را به طبقه همکف منتقل کرده وبه عوامل اورژانس تحویل دادند. آتش نشانان پس از دادن تذکرات ایمنی به مسئولین و کارگران حاضر در محل به کار خود خاتمه داده و به ایستگاه مراجعت کردند

منبع : 125 انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه