هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

12:18 1394/08/20

ایجاد ۱۰۰۰تعاونی مسکن در ماه

ایجاد تعاونی‌های کشاورزی، صنعت و ساختمان رونق گرفته و در مهرماه امسال تنها در بخش ساختمان حدود ۱۰۰۰ واحد تعاونی ایجاد شده است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه ویژگی های تعاونی های ثبت شده در مهرماه سال ۱۳۹۴ در کل کشور را اعلام کرد. بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در مهرماه امسال تعداد ۲۷۶ تعاونی و یک اتحادیه به منظور انجام فعالیت های مختلف اقتصادی در کل کشور تشکیل و به ثبت رسیده اند. تعداد اعضای تعاونی ها ۴۱۹۰ نفر و تعداد فرصت شغلی ۳۹۵۸ نفر و سرمایه اولیه حدود ۲۸ میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی ها به ترتیب ۱۵ و ۱۴ نفر است. بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی ها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده مربوط به استان های خراسان رضوی و خوزستان با تعداد ۲۴ و ۱۸ تعاونی است. بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های صنعت و کشاورزی با ۸۶ و ۷۱ واحد است. تعاونی های ساختمان با ۹۸۷، کشاورزی با ۹۴۹ و صنعت با ۸۴۵ نفر دارای بیشترین اعضا است. همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های صنعت و کشاورزی با ۱۱۶۹ و ۸۳۳ نفر است.

منبع : مهر انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه