هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

12:11 1394/08/16

متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری

مرکز آمار ایران متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری را 234 میلیون و 865 هزار ریال اعلام کرد که نسبت به رقم مشابه در سال گذشته 14 درصد افزایش نشان می دهد.

مرکز آمار ایران، از مجموع هزینه سالانه خانوار شهری 58 میلیون و 126 هزار ریال با سهم 24.7 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 176 میلیون 739 هزار ریال با سهم 75.3 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 21.6 درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با 44.4 درصد مربوط به مسکن بوده است. متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 231 میلیون و 318 هزار ریال بوده است که نسبت به سال گذشته 18 درصد افزایش داشته است. براین اساس در سال 1393 رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه آنها چهار درصد بیشتر رشد داشته است. منابع تامین درآمد خانوارها نیز نشان می دهد که 32.3 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.3 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 51.3 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است. براساس این گزارش، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار روستایی 138 میلیون و 528 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 6.9 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین از کل هزینه سالانه خانوار روستایی 57 میلیون و 33 هزار ریال با سهم 41.2 درصد مربوط به هزینه های خوراکی و دخانی و 81 میلیون و 295 هزار ریال با سهم 58.8 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 25.1 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 29 درصد مربوط به مسکن بوده است. متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 139 میلیون و 51 هزار ریال بوده که نسبت به سال گذشته 14.8 درصد افزایش داشته است. براین اساس در سال 1393 رشد متوسط درامد سالانه خانوارهای روستایی در مقایسه با رشد هزینه کل سالانه آنها 7.9 درصد بیشتر رشد داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می دهد که 29.6 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 30.7 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و39.7 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است. طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی 50 ساله از مهم ترین طرح های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان ها است. در سال 1393 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 18هزار و 885 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19 هزار 390 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور است.

منبع : خبرگزاری ایرنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه