14:31 1395/07/14

بروز دو پديده جديد در بانك ها

مديرعامل بانك اقتصاد نوين بدهي دولت به بانك ها و معوقات را دو معضل قابل توجه سيستم بانكي برشمرد و گفت: با تشنگي نرخ سود و فشار تقاضا مواجه هستيم.

حسن معتمدي با بيان اينكه در بحث نرخ تعادلي سود يعني نرخي كه بازده منابع از آن حاصل مي شود ممكن است بحث بسيار فراتر از نرخ تعادلي در شبكه بانكي باشد چرا كه همه بازارهايي كه در بحث منابع و مصرف منابع مالي و پولي نقش دارند ممكن است تاثيرگذار باشند. مديرعامل بانك اقتصاد نوين اظهارداشت: از آنجا كه سيستم مالي و پولي ما اصولا بانك محور بوده طبيعي است كه نرخ تعادلي سود در شبكه بانكي نشان دهنده نرخ تعادلي سود در سيستم اقتصادي كشور هم خواهد بود. معتمدي خاطرنشان كرد: در بحث نرخ سود در طرف عرضه، طبيعي است كه ما نگاه مي كنيم به كساني كه مجموعه منابع را به سيستم بانكي مي فرستند و عمده آنها سپرده گذاران هستند و بخشي نيز مربوط به كساني است كه سرمايه گذاري كرده و از اين محل بانك ها تجهيز منابع مي كنند. وي افزود: در بخش تقاضا بنگاه ها قرار دارند و كساني كه مصرف كننده پول هستند و نرخ تعادلي را در اين بخش زماني محقق مي شود كه عرضه و تقاضاي در قيمت و نرخ سود تعادلي باشد كه دست كم در ميان مدت بتوان به آن دست پيدا كرد. مديرعامل بانك اقتصاد نوين خاطرنشان كرد: در شرايط موجود با تشنگي نرخ سود و فشار تقاضا مواجه هستيم اگرچه انتظار اين است كه نرخ تعادلي سود در يك نقطه اي نزديك به تورم بايستد ولي به دليل تشنگي نرخ سود كه وجود دارد نرخ تعادلي كه امروز ممكن است حاصل شود از نرخ تورم فراتر باشد ولي به نظر مي آيد اين بحث كوتاه مدت است و در ميان مدت بايد شرايط نقدينگي به نحوي ساماندهي شده و بنگاه هاي اقتصادي به شكلي خود را مديريت كنند كه قيمت تمام شده پول براي سيستم بانكي و نرخ اعطاي تسهيلات براي كساني كه نياز دارند در نقطه اي نزديك به حدود تورم بايستد. معتمدي تاكيد كرد: البته نرخ هاي سپرده كمي نزديك و پايين تر از تورم و نرخ هاي تسهيلات كمي بيش از نرخ تورم مي شود. براي اينكه اين اتفاق بيفتد چند كار مهم را بايد ساماندهي كنيم و امروز يكي از دلايل عمده و بزرگ تشنگي نقدينگي بدهي دولت است. به گفته وي،‌ نياز فراوان به نقدينگي به اين دليل است كه دولت به بنگاه ها و بانك ها بدهكار است و بخشي از منابع پولي در قالب بدهي هاي دولت حبس شده است. بخش دوم مطالبات معوق است كه اين مورد نيز بايد به نحوي سامان پيدا كند. مديرعامل بانك اقتصاد نوين تصريح كرد: وقتي اين اتفاق افتاد بانك مركزي به عنوان مديريت بازار بايد اين بخش را به گونه اي مديريت كند كه با حمايت بانك ها نرخ تعادلي مورد نظر حاصل شود.

منبع : ايران اكونوميست انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه