14:57 1395/07/12

نيمي از حجم سدهاي كشور خالي است

سال آبي جديد با حجم ذخيره شده ۲۴.۶ ميليارد مترمكعب آب در مخزن سدها و خالي بودن ۵۱ درصد حجم كلي سدهاي كشور آغاز شد.

وضعيت بهره‌برداري مخازن سدهاي كشور در هفته اول مهر ماه سال جاري اعلام شد كه بر اين اساس حجم مخزن سدها در هفته اول سال آبي جاري ۲۴ ميليارد و ۶۰۰ ميليون مترمكعب را نشان مي‌دهد. اين حجم در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته كه رقم ۱۸.۱ ميليارد مترمكعب بوده است، حدود ۳۳ درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين، ورودي آب به مخازن سدها در سال جاري و طي هفته اول ۲۱۰ ميليون مترمكعب بوده كه در مقايسه با سال گذشته ۹ درصد افزايش داشته است. علاوه بر اين آمارهاي منتشر شدهاز سوي شركت مديريت منابع آب ايران براي حجم مخازن در سال جاري ۲۴.۶۰ ميليارد مترمكعب را نشان مي‌دهد كه در مقايسه با سال گذشته كه رقم ۱۸.۱ ميليارد مترمكعب بوده، حدود ۳۳ درصد افزايش نشان مي‌دهد. گرچه ورودي آب به مخازن سدها در سال جاري با افزايش روبرو بوده اما خروجي آب در اين مخازن نيز نسبت به سال گذشته حدود ۳ درصد افزايش داشته است، به طوري كه در سال جاري خروجي اين مخازن در هفته اول ۵۴۰ ميليون مترمكعب بوده است. گفتني است كه ظرفيت كلي سدهاي كشور هم‌اكنون حدود ۴۹.۷ ميليارد مترمكعب است

منبع : خبرگزاری ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه