هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

11:24 1395/07/12

عوامل تعيين كننده‌ احتمال وقوع دوره‌هاي رونق و ركود در بخش مسكن

مسكن به دليل سهم قابل توجه آن در اشتغال، سرمايه‌گذاري و توليد ناخالص داخلي و همچنين نقش آن در تحريك ساير بخش‌هاي اقتصادي به عنوان يك بخش پيشران در اقتصاد ملي تلقي مي‌شود. از اين‌ رو تعيين نقش عوامل موثر بر احتمال وقوع دوره‌هاي رونق و ركود در بخش مسكن جهت سياست‌گذاري ضرورت مي‌يابد.

در فصل نامه وزارت راه و شهرسازي آمده است:نتايج بررسي‌ها نشان داد افزايش يك درصدي سهم اجاره بهاء از درآمد خانوارها، موجودي سرمايه سرانه در مسكن، درآمدهاي نفتي سرانه، نرخ ارز و بازدهي ساير گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري نسبت به بازدهي بخش مسكن به ترتيب 0.019 ، 0.013 ، 0.019، 0.017 و 0.056 درصد احتمال قرار گرفتن بخش مسكن در وضعيت رونق را كاهش مي‌دهند و از سوي ديگر اين احتمال با افزايش يك درصدي در جمعيت، درآمد شاغلين و حاشيه سود توليد كننده مسكن به ترتيب 0.127، 0.40 و 0.020 درصد افزايش پيدا مي‌كند. همچنين افزايش يك درصدي تسهيلات بانكي، اگر جذب سوادگري در بازار مسكن شود 0.085 درصد احتمال قرار گرفتن بخش مسكن در وضعيت رونق را كاهش مي‌دهد و اگر جذب تقاضاي واقعي مسكن شود احتمال وقوع رونق در مسكن 0.071 درصد افزايش مي‌يابد. بخش مسكن براساس سهم از سرمايه‌گذاري، اشتغال و توليد ناخالص داخلي يكي از مهمترين بخش‌هاي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود به طوريكه در سال 1392 اين بخش 19 درصد توليد خالص داخلي، 70 درصد كل سرمايه‌گذاري، 15.5 درصد اشتغال كشور كشور را به خود اختصاص داده است (بانك مركزي، 1395 و مركز آمار ايران، 1394). علاوه بر اين بخش مسكن به دليل ارتباط پيشين قوي با ساير بخش‌هاي اقتصادي، نقش ويژه‌اي در سرمايه‌گذاري، اشتغال‌زايي و توليد ساير بخش‌هاي اقتصادي ايفا مي‌كند. براساس مباحث مذكور، مسكن مي‌تواند به عنوان بخش پيشران در اقتصاد كشور عمل كند. از اين رو رونق در بخش مسكن به عنوان يكي از مهمترين اهداف سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است. لذا جهت سياست‌گذاري صحيح در گام اول نياز است تشخيص داده شود كه چه عواملي قادر خواهند بود بخش مسكن را به سمت دوره‌هاي رونق يا ركود سوق دهند. با شناسايي اين عوامل و پيامدهاي مطلوب و نامطلوب آنها، سياست‌گذار اقتصادي قادر خواهد بود از ابزارهاي سياست‌گذاري و كنترلي مناسبي براي تحريك بخش مسكن استفاده كند. صرفاً بر مبناي چنين رويكردي است كه مكانيسم انتقال اثرات سياست‌گذاري قابل كنترل و پيش‌بيني خواهد بود و اجراي سياست‌ها به اهداف تعيين شده منتهي خواهد شد. بر همين اساس بررسي عوامل موثر بر دوره‌هاي ركود و رونق در بخش مسكن ضرورت دارد.

منبع : خبرگزاری فارس انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه