13:35 1395/07/05

برنامه ششم و سرانجام نيمه طرح هاي برنامه چهارم و پنجم

با پايان يافتن تعطيلات تابستانه مجلس شوراي اسلامي ازديروز كميسيون تلفيق، بررسي لايحه برنامه ششم توسعه را دستور كار قرارداد

به يقين تعيين برنامه توسعه و نقشه راهبردي صنايع مختلف از جمله صنعت رو به رشد پتروشيمي در اين لايحه (به عنوان يك برنامه ميان مدت) مد نظر قرارخواهد گرفت و مي توان گفت كه پتروشيمي ها نقش مهمي در آينده كشورمان ايفا خواهند كردو بايد نگاهي تازه و جامع به اين صنعت داشت. بر اساس اين گزارش، يكي از چالش هاي صنعت پتروشيمي كشور طرح هاي نيمه تمام باقي مانده از برنامه هاي توسعه چهارم و پنجم است كه ضرورت دارد در تدوين برنامه ششم، بدان توجه ويژه اي شده و تكليف آنها روشن شود. همچنين سازوكاري در نظر گرفته شود كه ديگر طرحي در برنامه توسعه ششم نيمه تمام نماند زيرا عمده طرح هاي نيمه تمام اگر با مطالعات اوليه و مسائل آمايش سرزمين پيش بيني مي شدند كمتر دچار تاخير در تكميل مي شدند. بنابراين برنامه ششم توسعه مي تواند "نقشه راه توسعه "صنايع پتروشيمي براي 5 ساله آينده شود لذا داشتن نقشه راه براي صنايع پتروشيمي با اهميت است صنعتي كه با توسعه خود مي تواند سهم بسزايي در اهداف برنامه ششم توسعه ايفا كند و به تحقق آنها كمك كند. از اين رو كمك به توسعه منطقي پتروشيمي در برنامه ششم توسعه در واقع كمك به تحقق اهداف برنامه ششم از جمله رشد اقتصادي است. اميد مي رود طي بررسي اين لايحه در مجلس قانون گذاران همچون گذشته نسبت به رفع چالش هاي پتروشيمي، اهتمام داشته باشند و با آسيب شناسي رويه هاي گذشته، فرايندهاي توسعه را بهبود دهند، زيرا توجه به توسعه و تقويت سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي در طول برنامه ششم توسعه در واقع اهتمام نسبت به تحقق اهداف برنامه ياد شده است.

منبع : ايران اكونوميست انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه