10:5 1395/03/08

5000 روستای کشور با بحران آب مواجهند

مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 5000 روستا در سطح کشور با بحران آب مواجه هستند.

محمد حاج رسولیها در کهگیلویه و بویراحمد افزود: 540 پروژه فصل آب کشور در حال اجراست. وی بیان کرد: 233 طرح شبکه آب و سد سازی و 120پروژه آبرسانی از مهمترین این طرح ها است. مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت منابع آب ایران تصریح کرد: در سال جاری 40 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژها مصوب شده است. حاج رسولیها عنوان کرد: از این میزان اعتبار 13 هزار میلیارد ریال از این اعتبار برای احداث سد و شبکه سازی در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: تعداد سدهای دارای ردیف اعتباری کشور 143 مورد است. مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت منابع آب ایران خاطر نشان کرد: 93 طرح سد سازی کشور در اولویت اجرا قرار دارند. حاج رسولیها بیان کرد: در برنامه پنجم 164 طرح مهم با 12/2 میلیارد متر مکعب آب بهره برداری شده است. وی افزود: 5000 روستا در سطح کشور با بحران آب مواجه هستند.

منبع : ایسنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه