هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

13:38 1394/11/25

کاهش ۲۲.۹ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران

مرکز آمار ایران از کاهش ۲۲.۹ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و کاهش ۳.۶ درصدی آن در شهرداری‌های کشور در نیمه اول امسال خبر داد.

مركز آمار ايران گزارش اطلاعات پروانه هاي ساختمانی صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور در نيمه اول سال ۹۴ را منتشر کرد. بررسي نتايج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري‌هاي كشور» در نیمه‌ اول سال۱۳۹۳ نشان مي‌دهد در نیمه‌ اول سال ۱۳۹۴، تعداد ۳۷۶۵۶ واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده كه نسبت به نیمه‌ اول سال قبل حدود ۲۲.۹ درصد کاهش داشته است. ‌متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يک از اين پروانه‌ها ۸.۴ واحد بوده است. مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۴ بالغ ‌بر ۶/ ۶۷۰۶ هزار مترمربع بوده كه نسبت به نیمه‌ اول سال قبل حدود ۲۶.۴ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربناي اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ مورد بررسي حدود ۱۴۹۰ مترمربع بوده است. مجموع مساحت زمين پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در حدود ۴.۱۳۹۳ هزار مترمربع بوده كه نسبت به نیمه‌ اول سال قبل ۲۶.۹ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمين در هر پروانه احداث ساختمان ۳۱۰ مترمربع بوده است. توزيع پروانه‌هاي ‌احداث ‌ساختمان برحسب تعداد طبقات بناي آن‌ها در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد كه در حدود ۰.۴ درصد اين پروانه‌ها براي احداث ساختمان‌هاي يك طبقه، ۰.۷ درصد براي احداث ساختمان‌هاي دو طبقه، ۱.۷ درصد براي احداث ساختمان‌هاي سه طبقه، ۵/۵ درصد براي احداث ساختمان‌هاي چهار طبقه ۹۱.۷ درصد براي احداث ساختمان‌هاي پنج طبقه و بيش‌تر صادر شده است. توزيع پروانه‌هاي ‌احداث ‌ساختمان ‌مسكوني برحسب نوع اسكلت‌ و ‌مصالح عمده‌ به‌كار رفته در بناي آن‌ها در نیمه‌ اول سال ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد كه ۳۳.۶ درصد اين پروانه‌ها براي احداث ساختمان‌هاي اسكلت فلزي، ۶۶.۳ درصد براي احداث ساختمان‌هاي بتن‌آرمه و ۰.۱ درصد براي احداث ساختمان با ساير انواع اسكلت صادر شده است. نقاط شهري در نیمه‌ اول سال ۱۳۹۴، تعداد ۱۷۹۰۸۹ واحد مسكوني در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور، پيش‌‌بيني شده كه نسبت به نیمه‌ اول سال قبل حدود ۳.۶ درصد کاهش داشته است. ‌متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ احداث ساختمان ۲.۹ واحد بوده است. در نیمه‌ اول سال ۱۳۹۴ صادر شده كه نسبت به نیمه‌ی اول سال قبل حدود ۸.۱ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زمين در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۴ حدود ۹. ۲۲۴۲۱ هزار مترمربع بوده كه نسبت به نیمه‌ اول سال قبل ۷.۸ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمين در هر پروانه احداث ساختمان ۳۶۲ مترمربع بوده است. توزيع پروانه‌هاي ‌احداث ‌ساختمان برحسب تعداد طبقات بناي آن‌ها در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد كه در حدود ۲۹.۳ درصد اين پروانه‌ها براي احداث ساختمان‌هاي يك طبقه، ۲۵.۷ درصد براي احداث ساختمان‌هاي دو طبقه، ۱۵.۳ درصد براي احداث ساختمان‌هاي سه طبقه، ۹.۷ درصد براي احداث ساختمان‌هاي چهار طبقه و ۲۰ درصد براي احداث ساختمان‌هاي پنج طبقه و بيش‌تر صادر شده است. توزيع پروانه‌هاي ‌احداث ‌ساختمان ‌مسكوني برحسب نوع اسكلت‌ و ‌مصالح عمده‌ي به‌كار رفته در بناي آن‌ها در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد كه ۲۰.۶ درصد اين پروانه‌ها براي احداث ساختمان‌هاي اسكلت فلزي، ۵۷.۶ درصد براي احداث ساختمان‌هاي بتون‌آرمه، ۲۰.۷ درصد براي احداث ساختمان‌هايي با آجر ‌‌و ‌‌آهن و ۱/۱ درصد براي احداث ساختمان‌هايي با ساير مصالح بوده است.

منبع : مهر انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه