1396/05/09

اطلاعیه شماره 11 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

اطلاعیه شماره 11 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران توسط برگزار کننده نمایشگاه به شرح زیر اعلام شد

اطلاعیه شماره 11 هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

به اطلاع کلیه ی مشارکت کنندگانی که در پنل کاربری آنها ارائه ی چک تضمین درج شده می رساند نسبت به ارائه ی چک تضمین شده بانکی به واحد مالی ستاد برگزاری حداکثر تا تاریخ 12/05/1396 اقدام نمائید .
درصورت عدم ارائه چک تضمین، ستادبرگزاری مجاز می باشد نسبت به حذف جانمایی غرفه اقدام نماید.

نحوه ی محاسبه مبلغ چک تضمین شده بانکی به شرح زیر است :ب
اتجهیزات داخل سالن:
متراژ ریالی *درصد (یا متراژ) مشخص شده *270*45000= مبلغ چک تضمین شده بانکی به ریال
بدون تجهیزات داخل سالن:
متراژ ریالی *درصد (یا متراژ) مشخص شده *260*45000= مبلغ چک تضمین شده بانکی به ریال
فضای باز:
متراژ ریالی *درصد (یا متراژ) مشخص شده *155*45000 = مبلغ چک تضمین شده بانکی به ریال

بدیهی است در صورتی که مشارکت کننده در خلال برگزاری نمایشگاه طبق نظر کارشناسان ارزی – ریالی نمایشگاه مرتکب تخلف ارزی نشوند عین چک به ایشان مسترد خواهد شد و در غیر اینصورت متناسب با میزان تخلف از مبلغ چک کسر و مابقی مسترد خواهد شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه