1395/05/02

ضمیمه ساخت و ساز 2 دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز 2 دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز 2 دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در ساخت و ساز 2 این شماره می خوانید:* آینده مبهم اشتغال مهندسان* قطعنامه اجلاس نوزدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان* روایتی از محرومیت ناگهانی قشری از مهندسانو چندین مطلب خواندنی دیگر

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه