1395/05/02

ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و سومین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه تاسیسات این شماره می خوانید:- محدودیت فعالیت مدیران پروازی صنعت نفت- رکورد مصرف گاز شکست- کولرها بلای جان پیک مصرف- شرط جدید تابستان بدون خاموشی- نوسازی تجهیزات آتش نشانی، شاید وقتی دیگر- زنگ خطر استان ها در پی بحران آب

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه