1395/04/19

ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و یکمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و یکمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد


ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و یکمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه تاسیسات این شماره می خوانید: -         اعضای کمیسیون انرژی مجلس در یک قاب -         رکود پنهان واحدهای تاسیساتی و تجهیزاتی -         صرفه جویی از مسیر هوشمندسازی می گذرد -         بافت تاسیسات شهری بدون تار و پود -         ترفندهای کاهش هزینه قبض های نجومی

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار