1395/04/19

ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و یکمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و یکمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات دویست و شصت و یکمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در ضمیمه تاسیسات این شماره می خوانید: - اعضای کمیسیون انرژی مجلس در یک قاب - رکود پنهان واحدهای تاسیساتی و تجهیزاتی - صرفه جویی از مسیر هوشمندسازی می گذرد - بافت تاسیسات شهری بدون تار و پود - ترفندهای کاهش هزینه قبض های نجومی

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه