1395/03/30

قیمت انواع بلوک تیغه

قیمت انواع بلوک تیغه

انواع بلوک تیغه نام واحد نوع بسته بندی قیمت بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 650 بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 850 بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 650 بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 1,250 بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 1,050 بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 1,400 بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۰*۲۰*۴۰ 750 بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۱۵*۲۰*۵۰ 1,050 بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) دانه ای ۷*۲۰*۴۰ 750

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه