1395/03/22

قیمت انواع آجر

قیمت انواع آجر

انواع آجر سفال تیغه نام واحد نوع بسته بندی قیمت بلوک سقفی ۲۵ تهران دانه ای ۴۰*۲۵ 1,100 سفال تیغه طرح فوم دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ 340 آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115 آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ 120 آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105 سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ 205 سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ 145 سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ 140 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 310 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار 425 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 440 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار 510 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت 300 سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) دانه ای ۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار 440 سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۰*۲۰*۲۰ 130 سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) دانه ای ۱۵*۲۰*۲۰ 190 سفال تیغه یزد (بدون کرایه) دانه ای ۷*۲۰*۲۰ 130 انواع آجر فشاری و بهمنی نام واحد نوع بسته بندی قیمت آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) دانه ای ۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵ 220 آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۹*۱۸٫۵ 95 آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 115 آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) دانه ای ۴٫۵*۱۰*۱۹ 85 آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 105 آجر فشاری ماشینی(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ 62,000 آجر فشاری کوره ای(کرایه) تن ۵*۱۰*۲۰ 68,000 آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) دانه ای ۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵ 230 آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) دانه ای ۴*۱۰*۲۱٫۵ 240 آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) دانه ای ۵*۱۰*۲۰ 120

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه