هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > خرید و فروش و اجاره 1395/03/08 بانک مرکزی؛

رونق مسکن در اردیبهشت 95

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت 95 به 15431واحد مسکونی رسید که 8.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.


رونق مسکن در اردیبهشت 95

به گزارش پیام ساختمان، در اردیبهشت ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 40.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه پارسال به ترتیب 1.7 و 2.8 درصد افزایش نشان می دهد. در اردیبهشت از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 78.3 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 24.1میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است. همچنین، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 15.4 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 8.2 درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 52.1 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. این سهم در مقایسه با اردیبهشت 1394 ، 1.6 واحد درصد کاهش نشان می دهد. توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت امسال حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران ، منطقه 5 با سهم 15.2درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 ،4 و 15 به ترتیب با سهم 8.4 ،10.5، 6.3 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 70/0 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 11 ،7 ،10 ،8 ،14 ،15 ،2 ،4 ،5 و 13) بوده و 12 منطقه دیگر تنها 30.0 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. در اردیبهشت، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 40.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب به میزان 1.7 و 2.8 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه پارسال به منطقه 11 (معادل 6.1 درصد) و بیشترین کاهش قیمت به منطقه 7 (معادل 7.6 درصد) تعلق دارد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه