1395/02/18

نظام مهندسی در تب و تاب

نظام مهندسی در تب و تاب

این روزها سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان، با چالش‌های بیرونی و درونی زیادی روبه‌رو هستند. هنوز مشخص نیست این نوع مشکلات مهندسی ساختاری است یا در زمینه‌های امکانات، اعتبارات، وظایف و اختیارات است، اما هرچه هست هر روز وارد حاشیه‌های جدیدتری می‌شود.از سال گذشته با برگزاری انتخابات و تشکیل هیئت‌مدیره جدید تاکنون، خواسته‌های اعضای این صنف مهندسی در خصوص ساماندهی وضعیت معاش یا رفع شائبه برخی تبعیض‌ها در ارجاع کار به طرق مختلف مطرح شد، اما مهندسان همچنان معتقدند پاسخ‌های مستدلی از سوی نمایندگان سازمان‌ها به آنها داده نشده است.رفت و برگشت ارجاع کارسیاست واگذاری و برون‌سپاری کارها به تشکل‌های صنفی متخصص، سال‌هاست در دنیا رواج دارد، اما معلوم نیست چرا این اتفاق در کشور ما و به‌طور خاص در سازمان‌های نظام‌مهندسی روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود! نمونه آن بحث ارجاع کار نظارت به مهندسان است، در شرایطی که در درجه اول از پتانسیل موجود خود کارشناسان رسمی نظام‌مهندسی می‌بایست استفاده شود...ادامه این گزارش را می‌توانید در دویست و پنجاه و دومین شماره نشریه پیام‌ساختمان مطالعه کنید هفته‌نامه پیام‌ساختمان را هر شنبه از روزنامه‌فروشی‌های سراسر کشور بخواهید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه