هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > فرهنگی و اجتماعی 1395/01/19

بیداد بی‌کاری در کرمانشاه


بیداد بی‌کاری در کرمانشاه

مرکز آمار ایران اقدام به اعلام چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان سال 1394 کرده است که در این آمار استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 23.1 درصد در رده نخست بیشترین میزان دارا بودن افراد بیکار قرار گرفته است. نرخ بیکاری در استان کرمانشاه در بهار سال گذشته 13.7 درصد، تابستان 15.2 درصد، پاییز 18.6 درصد و زمستان 23.1 درصد بوده تا شاخص عمده نیروی کار در این استان در سال 1394 با 2 درصد افزایش به عدد 17.6 درصد برسد که در این آمار سهم اشتغال بخش کشاورزی استان کرمانشاه در فصل بهار 30.9 درصد، تابستان 31.9 درصد، پاییز 29.7 درصد و زمستان 23.6 درصد و سهم صنعت در اشتغال فصل بهار 26 درصد، تابستان 23.3 درصد، پاییز 20 درصد و زمستان 19.7 درصد بوده است. سهم اشتغال بخش خدمات استان کرمانشاه در فصل بهار 43.1 درصد، تابستان 44.8 درصد، پاییز 50.3 درصد و زمستان 56.7 درصد بوده است و در واقع مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان کرمانشاه در سال گذشته را 17.6 درصد عنوان کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه