هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1394/11/28

صدور پروانه ساخت بیش از ۳۷ هزار واحد مسکونی در تهران

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، پروانه‌های احداث ساختمان در تهران که ۷.۳ درصد کل پروانه‌های ساختمانی کشور است، نسبت به نیمه اول سال قبل ۲۲.۷ درصد کاهش داشته است.


صدور پروانه ساخت بیش از ۳۷ هزار واحد مسکونی در تهران

بر اساس اطلاعات بدست آمده از شهرداری تهران، این شهرداری در نیمه اول سال ۱۳۹۴، تعداد ۴۵۱۶ پروانه ساختمانی صادر کرده است که ۴۵۰۱ پروانه (۹۹.۷ درصد) مربوطه به احداث ساختمان و ۱۵پروانه (۰.۳ درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است. این تعداد پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادر شده حدود ۷.۳ درصد از کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. پروانه‌های احداث ساختمان نسبت به نیمه اول سال قبل حدود ۲۲.۷ درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم از پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه ۴ با صدور ۴۶۳ پروانه (۱۰.۳ درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه ۱۲ با ۸۶ پروانه (۱.۹ درصد) بوده است. مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران حدود ۶۷۰۶.۶ هزار متر مربع بوده است که ضمن کاهش ۲۶.۴ درصدی نسبت به نیمه‌ای اول سال قبل در حدود ۲۰.۴ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زیربنای متناظر با آن‌‌ها، متوسط مساحت زیربنای هر پروانه احداث ساختمان صادر شده حدود ۱۴۹۰ متر مربع محاسبه شده است. تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران بالغ بر ۳۷۶۵۶ واحد بوده است. این تعداد واحد مسکونی، ۲۱.۰ درصد از کل واحدهای مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور است که دارای ۲۲.۹ درصد کاهش نسبت به نیمه‌ اول سال قبل است. در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران، بیش‌ترین سهم از واحد مسکونی پیش‌بینی شده مربوط به شهرداری منطقه ۲۲ با ۴۶۲۳ واحد مسکونی (۱۲.۳ درصد) و کمترین سهم مربوط به ساختمان صادر شده حدود ۸.۴ واحد مسکونی محاسبه شده است. مجموعه مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۱۳۹۳.۴ هزار متر مربع بوده است که ضمن کاهش ۲۶.۹ درصدی نسبت به نیمه اول سال قبل در حدود ۶.۲ درصد از مجموع کل زمین تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده و مساحت زمین متناظر با آن‌ها متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۱۰ متر مربع بوده است. الف- تعداد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده (شامل پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) از سوی شهرداری شهر تهران، مساحت زمین، مساحت زیربنا و تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در آن‌ها: نیمه‌ اول ۱۳۹۴ همچنین، اطلاعات حاصل بیانگر این مطلب است که از مجموع پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران در حدود ۰.۴ درصد برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، ۰.۷ درصد برای احداث ساختمان‌های دو طبقه، ۱.۷ درصد برای احداث ساختمان‌های سه طبقه، ۵.۵ درصد برای احداث ساختمان‌های چهار طبقه و ۹۱.۷ درصد برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیشتر صادر شده است. پ- تعداد و درصد پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده (شامل پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) از سوی شهرداری‌های شهر تهران بر حسب تعداد طبقات: نیمه اول ۱۳۹۴ طبق نتایج حاصل از طرح، بخش اعظم پروانه‌های ساختمانی، برای احداث ساختمان‌های مسکونی صادر شده‌اند. از کل پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های شهر تهران تعداد ۴۰۰۵ پروانه (۸۹.۰ درصد) مربوط به احداث ساختمان‌های مسکونی، ۳۸۱ پروانه (۸.۵ درصد) مربوط به احداث ساختمان مسکونی و کارگاه توام، ۹۵ پروانه (۲۱ درصد) مربوط به احداث ساختمان‌های بازرگانی و ۲۰ پروانه (۰.۴ درصد) مربوط به احداث ساختمان‌هایی با سایر کاربری‌ها بوده است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان بالغ بر ۱۳۹۳.۴ هزار متر مربع بوده است که در حدود ۱۱۸۱.۰ هزار متر مربع (۸۴.۸ درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی گزارش شده است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی حدود ۲۹۵ متر مربع محاسبه شده است. ث- مساحت زمین ومتوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان توسط شهرداری تهران: نیمه اول ۱۳۹۴ به همین ترتیب، مساحت زیربنا در کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده توسط شهرداری‌های شهر تهران در نیمه اول سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۶۷۸۰۶.۶ هزار متر مربع بوده است. از کل مساحت زیربنای یاد شده، ۵۴۵۹.۲ هزار متر مربع (۸۱.۴ درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان‌های مسکونی بوده است. متوسط مساحت زیربنا در هر پروانه احداث ساختمان مسکونی ۱۳۶۳ متر مربع محاسبه شده است. ج- مساحت زیربنا و متوسط مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان بر حسب مورد استفاده ساختمان توسط شهرداری تهران: نیمه اول ۱۳۹۴ تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان در نیمه اول سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۳۷۶۵۶ واحد بوده است که ۳۳۲۳۰ واحد مسکونی (۸۸.۲ درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بوده است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه حدود ۸.۳ واحد مسکونی محاسبه شده است. توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در ساختمان آن‌ها نشان می‌دهد که ۶۶.۳ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، ۳۳.۶ درصد برای ساختمان‌های اسکلت فلزی و ۰.۱ درصد برای احداث ساختمان با سایر انواع اسکلت صادر شده است. ح- پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در ساختمان توسط شهرداری تهران: نیمه اول ۱۳۹۴ ب- نقاط شهری کل کشور براساس این نتایج حاصل از اجرای طرح، در نیمه اول سال ۱۳۹۴ تعداد ۶۷۸۸۳ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است از کل پروانه‌های صادر شده، تعداد ۶۲۰۱۱ پروانه (۹۱.۳ درصد) مربوط به احداث ساختمان و ۵۸۷۲ پروانه (۸.۷ درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به نیمه اول سال قبل ۸.۱ درصد افزایش داشته است. در ضمن، ۶۷۸۸۳ پروانه ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور، تعداد ۶۶۴۲۹ پروانه (۹۷.۹ درصد) به تقاضای بخش خصوصی، ۵۸۷ پروانه (۰.۹ درصد) به تقاضای بخش تعاونی و ۸۷۶ پروانه (۱.۳ درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است. با مروری بر فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان اصفهان با مقدار ۸۳۶۴ پروانه (۱۳.۵ درصد) بیشترین و استان خراسان جنوبی با مقدار ۵۹۱ پروانه (۱.۰ درصد) کمترین میزان صدور را داشته‌اند. در نیمه اول سال ۱۳۹۴ ، مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور بالغ بر ۳۴۳۸۹.۸ هزار متر مربع بوده است. در حدود ۳۲۹۱۳.۰ هزار متر مربع (۹۵.۷ درصد) از مساحت زیربنای پروانه‌ها مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان و ۱۴۷۶.۸ هزار متر مربع (۴.۳ درصد) مربوط به پروانه‌های افزایش بنا است که مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به نیمه اول سال قبل ۶.۳ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، متوسط مساحت زیربنای تعیین شده در هر پروانه ساختمانی ۵۰۷ متر مربع، در هر پروانه احداث ساختمان ۵۳۱ متر مربع و در هر پروانه افزایش بنا ۲۵۲ متر مربع محاسبه شده است. در ضمن، از کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور در حدود ۳۲۳۲۳.۸ هزار متر مربع (۹۴.۰ درصد) به تقاضای بخش خصوصی ۶۳۸.۴ هزار متر مربع (۱.۹ درصد) به تقاضای بخش تعاونی و ۱۴۲۷.۷ هزار متر مربع (۴.۲ درصد) به تقاضای بخش دولتی صادر شده است. با مروری بر مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان تهران با مقدار ۸۱۶۶.۶ هزار متر مربع (۲۴.۸ درصد) بیش‌ترین و استان خراسان جنوبی با ۱۵۶.۵ هزار متر مربع (۰.۵ درصد) کمترین مساحت زیربنا را داشته‌اند. بررسی میانگین مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان نشان می‌دهد که استان تهران با ۱۱۳۹.۰ متر مربع دارای بالاترین میانگین و استان ایلام با ۲۳۳.۱ متر مربع پایین‌ترین میانگین در بین استان‌های کشور است. واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نیمه‌ی اول سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۸۶۹۱۴ واحد بوده است. از کل این تعداد واحد مسکونی، تعداد ۱۷۹۰۸۹ واحد (۹۵.۸ درصد) مربوط به پروانه‌های احداث ساختمان و ۷۸۲۵ واحد (۴.۲ درصد) مربوط به پروانه‌های افزایش بنا بوده است که تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به نیمه‌ی اول سال قبل ۳.۶ درصد کاهش داشته است. در ضمن از کل واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری‌های کشور، بخش خصوصی متقاضی ۱۸۲۰۴۷ واحد مسکونی بوده که ۹۷.۴ درصد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی است. سهم نسبی تقاضای ساخت واحد مسکونی توسط بخش تعاونی و بخش دولتی به ترتیب ۱.۶ درصد و ۱.۰ درصد بوده است. متوسط تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده حدود ۲.۹ واحد مسکونی محاسبه شده است. با مرور تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان تهران با مقدار ۴۴۸۶۸ واحد مسکونی (۲۵.۱ درصد) بیش‌ترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹۰۴ واحد مسکونی (۰.۵ درصد) کمترین تعداد واحدهای مسکونی تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان را داشته‌اند. با بررسی میانگین تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان مشاهده می‌شود که استان تهران با میانگین ۶.۳ واحد مسکونی در هر پروانه، دارای بالاترین و استان کرمان با ۱.۴ واحد مسکونی در هر پروانه، دارای پایین‌ترین میانگین در بین استان‌های کشور می‌باشند. چنانچه پیش‌تر اشاره شد، از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در نیمه‌اول سال ۱۳۹۴، تعداد ۶۲۰۱۱ پروانه (۹۱.۳ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده که ویژگی‌های عمومی آن‌ها به شرح زیر است: مساحت زمین پروانه‌های احداث ساختمان در دوره مورد بررسی بالغ بر ۲۲۴۲۱.۹ هزار متر مربع بوده است که نسبت به نیمه‌ی اول سال قبل ۷.۸ درصد افزایش داشته است. با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان، متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۶۲ متر مربع محاسبه شده است. توزیع مساحت زمین پروانه‌های احداث ساختمان بر حسب وضع زمین‌ آن‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۷۱۷۹.۸ هزار متر مربع (۷۶.۶ درصد) مربوط به زمین بایر یا باغ یا مزرعه و ۵۲۴۲.۱ هزار متر مربع (۲۳.۴ درصد) مربوط به ساختمان‌های تخریبی برای احداث مجدد ساختمان بوده است. به همین ترتیب، از کل پروانه‌های احداث ساختمان در این دوره، ۷۵.۲ درصد برای احداث بر روی زمین‌های بایر یا مزروعی یا باغ و ۲۳.۴ درصد برای احداث ساختمان بر روی زمین ساختمان‌های تخریبی صادر شده است. با مروری بر مساحت زمین پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که مساحت زمین در استان تهران با ۲۹۹۱.۰ هزار متر مربع (۱۳.۳ درصد) بیش‌ترین و در استان کهگیلویه و بویر احمد با ۱۵۷.۰ هزار متر مربع (۰.۷ درصد) کمترین مقدار را داشته‌اند. با بررسی میانگین مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان مشاهده می‌شود که استان هرمزگان با ۱۲۳۹ متر مربع دارای بالاترین میانگین و استان کرمانشاه با ۱۷۹ متر مربع دارای پایین‌ترین میانگین در بین استان‌های کشور می‌باشد. الگوی توزیع پروانه‌های احداث ساختمان بر حسب تعداد طبقه‌های ساختمان نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد ساختمان‌های یک طبقه، دو طبقه و پنج‌طبقه و بیش‌تر در نقاط شهری کشور است، به طوری که فراوانی نسبی پروانه‌هایی که برای احداث ساختمان‌های یک طبقه، دو طبقه و پنج طبقه و بیش‌تر صادر شده‌اند به ترتیب ۲۹.۳ درصد، ۲۵.۷ درصد و ۲۰.۰ درصد است. در حالی که فراوانی نسبت ساختمان‌های سه‌طبقه ۱۵.۳ درصد و چهار طبقه ۹.۷ درصد است. با مروری بر فراوانی نسبت پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های یک طبقه در استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان ایلام با ۶۹.۷ درصد بیش‌ترین و استان تهران با ۲.۵ درصد کمترین فراوانی نسبی را داشته‌اند. به علاوه، بیش‌ترین فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های دو طبقه در استان آذربایجان غربی با ۴۹.۴ درصد و در استان تهران با ۵.۰ درصد به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین مقدار را داشته‌اند. بیش‌ترین و کمترین سهم پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های پنج طبقه و بیش‌تر از کل پروانه‌های صادر شده در هر استان، نشان می‌دهد که استان تهران با ۶۴.۲ درصد بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با ۲.۱ درصد کمترین مقدار را داشته‌اند. همچنین الگوی توزیع پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در دوره مورد بررسی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده‌ی به کار رفته در ساختمان آن‌ها حاکی از آن است که پروانه‌های مربوط به احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه، ساختمان‌های اسکلت فلزی و ساختمان‌های با آجر و آهن دارای بیش‌ترین فراوانی بوده‌اند، به طوری که ۵۷.۴ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه، ۲۲.۹ درصد آن‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی و ۱۸.۶ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های با آجر و آهن صادر شده‌اند. پروانه‌های احداث ساختمان‌های با بلوک سیمانی (۰.۹ درصد)، آجر و چوب و سایر مصالح در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند. با مروری بر قراوانی نسبتی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های با اسکلت فلزی در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان خراسان رضوی با مقدار ۹۶.۵ درصد (۲۹۳۵ پروانه) بیش‌ترین و استان هرمزگان با مقدار ۰.۱ درصد (۱ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را داشته‌اند. بیش‌ترین فراوانی نسبت پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های بتون‌آرمه در استان مازندران با مقدار ۹۷.۱ درصد (۲۳۲۷ پروانه) و استان خراسان رضوی با مقدار ۲.۲ درصد (۶۶ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را دارا می‌باشند. به علاوه، بیش‌ترین فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های با آجر و آهن در استان خوزستان با مقدار ۶۹.۳ درصد (۲۶۹۸ پروانه) مشاهده می‌شود و استان‌های البرز، قزوین و مرکزی دارای هیچ پروانه‌ای برای احداث ساختمان‌های با آجر و آهن نبوده‌اند. بیش‌ترین فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های با سایر مصالح عمده‌ی ساختمانی در استان بوشهر با مقدار ۲۲.۴ درصد (۲۹۹ پروانه) مشاهده می‌شود. استان‌های البرز، ایلام، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، لرستان و یزد دارای هیچ پروانه‌ای برای احداث ساختمان با سایر مصالح نبوده‌اند. طبق نتایج حاصل از طرح، بخش اعظم پروانه‌های ساختمانی، برای احداث ساختمان‌های مسکونی صادر شده‌اند. از کل پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور تعداد ۵۱۶۱۳ پروانه (۸۳.۲ درصد) مربوط به احداث ساختمان‌های مسکونی، ۵۰۹۲ پروانه (۸.۲ درصد) مربوط به احداث ساختمان‌های مسکونی و کارگاه توام، ۴۱۷۶ پروانه (۶.۷ درصد) مربوط به احداث ساختمان‌های بازرگانی و ۱۱۳۰ پروانه (۱.۸درصد) مربوط به احداث ساختمانی‌هایی با سایر کاربری‌ها بوده است. با مروری بر فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی در هر یک از استان‌های کشور مشاهده می‌شود که استان ایلام با مقدار ۹۲.۰ درصد (۷۴۴ پروانه) بیش‌ترین و استان اردبیل با ۷۱.۹ درصد (۸۷۲ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را داشته‌اند. به علاوه، بیش‌ترین فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های مسکونی و کارگاه توام در استان گلستان با مقدار ۱۵.۲ درصد (۹۳ پروانه) و کمترین فراوانی نسبی در استان خراسان جنوبی با ۲.۵ درصد (۱۵ پروانه) مشاهده شده است. بیش‌ترین فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمانی‌های بازرگانی در استان خراسان سمنان با مقدار ۱۵.۲ درصد (۹۶ پروانه) مشاهده می‌شود و استان ایلام با ۳.۰ درصد (۲۴ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را دارا می‌باشند. همچنین، بیش‌ترین فراوانی نسبی پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان‌های با سایر کاربری‌ها در استان اصفهان با ۴.۲ درصد (۳۵۱ پروانه) مشاهده می‌شود. استان‌های یزد با ۰.۲ درصد (۲ پروانه) کمترین فراوانی نسبی را داشته‌اند./

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه