1394/11/03

سهم مسکن در برنامه توسعه ششم

سهم مسکن در برنامه توسعه ششم

... نگرانی از عدم توجه به مقوله مسکن در برنامه توسعه ششم درحالی وجود دارد که اهمیت تأمین مسکن به‌ویژه برای کم‌درآمدها بر کسی پوشیده نیست. حال آنکه این انتظار وجود دارد تا در برنامه اقتصادی توسعه ششم توجه به مسکن موردتوجه بیشتری قرار بگیرد تا متولیان اقتصادی در این برنامه به‌صورت شفاف به آن پرداخته و در مسیر برنامه، بتوانند راهکارهای مناسب را برای تولید مسکن مشخص کنند.ادامه این مطلب را در نشریه شماره 240 می‌توانید مطالعه بفرمایید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه