1394/08/25

اخبار تکمیلی از ترکیب هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، به دنبال حذف رحیمی بالا منتخب رشته عمران، حمزه شکیب به عنوان عضو اصلی وارد هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران شد.

اخبار تکمیلی از ترکیب هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، به دنبال حذف رحیمی بالا منتخب رشته عمران، حمزه شکیب به عنوان عضو اصلی وارد هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران شد. همچنین، شنیده ها حاکی از آن است که حکم سعید غفرانی نیز به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره صادر شده است. گفتنی است، اولین جلسه برای تعیین ترکیب هیئت رئیسه منتخبین نظام مهندسی ساختمان تهران روز شنبه 30 آبان ماه برگزار خواهد شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه