هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/08/07

احتمال تغییر لیست هیئت مدیره جدید استان تهران

در خصوص استان تهران هم اعتراضاتی وجود دارد و در حال رسیدگی است. چنانچه مستندات تعیین کننده قانونی معترضان درست باشد، احتمال تغییر نتایج و اعضای هیئت مدیره وجود دارد.


احتمال تغییر لیست هیئت مدیره جدید استان تهران

مدیر کل دفتر سازمان‌های نظام ‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی در رابطه با بررسی صندوق آراء انتخابات سازمان نظام مهندسی شهرستان شهریار و تاثیری که بر نتیجه انتخابات استان تهران دارد گفت: مسائل مربوط به انتخابات هر استان تا 5 روز پس از انتخابات قابل طرح در هیئت اجرایی است و این هیئت یک هفته پس از آن با بررسی مستندات و نظر نماینده دستگاه نظارت موضوع را بررسی می‌کند. در خصوص استان تهران هم اعتراضاتی وجود دارد و در حال رسیدگی است. چنانچه مستندات تعیین کننده قانونی معترضان درست باشد، احتمال تغییر نتایج و اعضای هیئت مدیره وجود دارد. متن کامل این خبر در نشریه شماره 228 پیام ساختمان به چاپ می رسد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه