هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > صنعت ، معدن و تجارت 1394/07/14 نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد

400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه « صنعت ساختمان»به عنوان یکی از آیتم های محرک چرخه اقتصادی در کشورهای گرفتار رکود مطرح است، گفت: در صورت پیش بینی تمهیدات ایجاد تحرک در این بخش، حدود 450 رشته صنعتی مرتبط به آن فعال و اشتغال مستقیم حدود 12 درصدی را به دنبال خواهد داشت.


400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه « صنعت ساختمان»به عنوان یکی از آیتم های محرک چرخه اقتصادی در کشورهای گرفتار رکود مطرح است، گفت: در صورت پیش بینی تمهیدات ایجاد تحرک در این بخش، حدود 450 رشته صنعتی مرتبط به آن فعال و اشتغال مستقیم حدود 12 درصدی را به دنبال خواهد داشت. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، محمدرضا انصاری، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، که در همایش سالانه انبوه سازان مسکن ایران سخن می گفت افزود: دولت باید باید از صنعت ساختمان به عنوان ابزار پیشران اقتصاد کشور بهره ببرد، به عنوان نمونه در اقتصاد کشور با نقدینگی 850 هزار میلیارد تومانی با تحرک این بخش 30 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور افزوده شود. رییس کمیته تخصصی مبحث 11 صنعتی سازی ساختمان با بیان اینکه تورم مهار شد اما باید قدرت خرید نیز در مردم ایجاد شود، افزود: تورم صفر بدون قدرت خرید بی فایده است. انصاری همچنین گفت: در حال حاضر 400 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور داریم که بنا بود به دنبال آیین نامه دولت برای اجرای طرح های نیمه تمام و تصویب دستورالعمل اجرایی آن، به اجرا درآید، اما اتاق ایران ایراداتی به جزئیات این آیین نامه گرفته که در شورای اقتصاد طرح شد تا ایرادات آن رفع شود. وی ادامه داد: حدود 120 هزار میلیارد تومان از طرح های نیمه تمام را می توان با استفاده از نقدینگی جامعه فعال کرد، که پیش بینی می شود حدود 700 هزار شغل ایجاد کند، اما آنچه در شورای اقتصاد تصویب شد دارای دو خطا است، یکی بوروکراسی شدید اداری و نگاه کنترلی و نظارتی سنگین، دوم نگاه کاسب کارانه در واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی است که این شرایط جوابگو نیست. نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اشاره به وضعیت خصوصی سازی در کشور گفت: در این راستا جدایی در کشور اتفاق افتاده که فن در اختیار یک بخش است اما پول مورد نیاز در بخش دیگری است. با این حال اتاق در حال تدوین آیین نامه ای است که این نظام بوروکراسی سبک شده تر شده و با حذف نگاه کاسبکارانه در تامین کسری های دولت اصلاحاتی در این آیین نامه صورت گیرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه