• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان / ساخت و ساز / زیربنا و عمران 18:9 1394/3/12


سهم ناچیز ساختمان از یارانه تولید

دولت يازدهم چه اقدامي را در دستور کار قرارداده است؟ با توجه به کسري بودجه دولت براي پرداخت يارانه هاي نقدي آيا باز هم قرار نيست دولت به توليد کمک کند؟ سرنوشت صنعت ساختمان به عنوان صنعتي پيشران که 30 درصد توليد ناخالص داخلي را شامل ميشود و سهم عمده اي در اشتغال زايي دارد، چه خواهد شد؟.

سهم ناچیز ساختمان از یارانه تولید

گروه ساخت و ساز: زماني که طرح هدفمندي يارانهها در دولت دهم اجرايي شد، مقرر گرديد 30درصد عوايد ناشي از اين طرح به توليد داده شود اما در فاز اول اجراي اين طرح خبري از کمک به توليد نبود. با وجود گران شدن سوخت، آب، برق و به طور کلي افزايش هزينههاي توليد، به توليد کنندگان اجازه افزايش قيمتها داده نشد تا بسياري از آنها مجبور باشند به اجبار دست به کاهش نيروي کار و احيانا کاهش کيفيت توليدات بزنند. با روي کار آمدن دولت يازدهم عليرغم اکراه دولت اما اصرار مجلس مرحله دوم اين طرح نيز اجرايي شد تا افزايش قيمت حاملهاي انرژي عملياتي شود. آخرين افزايش قيمت را هم در تک نرخي کردن قيمت بنزين و افزايش 300 توماني آن شاهد بوديم. افزايش قيمتي که گفته ميشود سالانه 3000 ميليارد تومان را نصيب دولت ميکند. حال سوال اين است که دولت يازدهم چه اقدامي را در دستور کار قراردادهاست؟ با توجه به کسري بودجه دولت براي پرداخت يارانههاي نقدي آيا باز هم قرار نيست دولت به توليد کمک کند؟ سرنوشت صنعت ساختمان به عنوان صنعتي پيشران که 30درصد توليد ناخالص داخلي را شامل ميشود و سهم عمدهاي در اشتغال زايي دارد، چه خواهد شد؟.

فقط سه هزار ميليارد تومان کسري جبران ميشود

چند روز پيش محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي با اعلام کسري 16 هزار ميليارد توماني منابع هدفمندي از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي گفت: با بنزين 1000 توماني فقط سه هزار ميليارد تومان از اين کسري جبران ميشود.

وي با اشاره به تعيين سقف 48 هزار ميليارد توماني براي منابع ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي در بودجه امسال افزود: اين در حالي است که عملکرد سال گذشته و پيش بيني سال جاري تا قبل از افزايشهاي اخير در قيمت سوخت نشان ميدهد منابع به دست آمده از اين بخش فقط در حد 32 هزار ميليارد تومان است که البته بايد طبق قانون نصف آن بين خانوارها تقسيم شده، 30درصد براي توليد و 20درصد ديگر به خزانه اختصاص يابد اما در شرايط موجود به دليل روش اشتباه و غلط پايه گذاري شده از گذشته ناچاريم تمام اين رقم و حتي با برداشت مقداري از خزانه آن را بين مردم توزيع کنيم.

نوبخت با بيان اينکه بين 48 هزار ميليارد تومان بودجه و 32 هزار ميليارد تومان عملکرد هدفمندي يارانهها از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي 16 هزار ميليارد تومان فاصله وجود دارد، خاطرنشان کرد: براين اساس بايد براي جبران اين کسري، قيمت بنزين و ساير سوختها را در حد اين 16 هزار ميليارد تومان گران ميکرديم، اما با توجه به مخالفت شديد رئيس جمهور و دولت با افزايش يکباره قيمتها، دست به چنين اقدامي نزديم.

عزت کشور در گرو توليد است

عباس فلاحي باباجان، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اينکه کمک به توليدکننده، کمک به اقتدار ما در مذاکرات هستهاي است، اظهار داست: هم در قالب برنامه پنجم توسعه و هم در قالب بودجه 93 و 94 سهم خوبي براي بخش توليد در نظر گرفته شدهاست اما متاسفانه تاکنون سهم توليد که در برنامههاي دولت قبل و حال حاضر ديده شده، پرداخت نشد.

وي افزود: در دولت يازدهم هم به واسطه پايين آمدن قيمت نفت، محدوديتهاي مالي و ناقص ماندن پروژههاي عمراني دولت تصميم به حذف يارانه کساني گرفت که نيازي به يارانه نداشتند. ما هم حرفي نداشتيم. حذف حدود 5 ميليون نفر از دريافت يارانه درآمد خوبي نصيب دولت کردهاست، از طرفي افزايش حاملهاي انرژي مانند گاز، آب، برق و بنزين را شاهد بوديم که اين موضوع هم به نوبه خود افزايش درآمد را به همراه داشتهاست. سومين عاملي که خيلي به وضعيت مالي دولت کمک کردهاست، آزادي پولهاي بلوکه شده و واريز آن به خزانه کشور بود.

متن کامل این گزارش در نشریه شماره 210 پیام ساختمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار