1394/03/11

برنامه سه ساله اتاق تعاون ایران منتشر شد

اتاق تعاون مرکزی ایران که پیش از این خبر از تهیه برنامه ای برای بخش تعاون کشور داده بود اقدام به انتشار «برنامه سه ساله اتاق تعاون ایران» کرد.

برنامه سه ساله اتاق تعاون ایران منتشر شد

اتاق تعاون مرکزی ایران که پیش از این خبر از تهیه برنامه ای برای بخش تعاون کشور داده بود اقدام به انتشار «برنامه سه ساله اتاق تعاون ایران» کرد. به گزارش پیام ساختمان، در بخشی از مقدمه این برنامه سه ساله آمده است: در تدوین و معماری این برنامه دو سطح اهداف عملیاتی مد نظر قرار گرفته است که فاز اول «تدوین اهداف و استراژی های عملیاتی» مبتنی بر کلیه ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه و تکالیف مقرر، طراحی و بر اساس آن «استراتژی های عمده عملیاتی به تفکیک حوزه های عمده کاری» اتاق تعاون تدوین خواهد شد. برنامه سه ساله اتاق تعاون ایران در چهار فصل تدوین شده است: در فصل اول برنامه سه ساله اتاق تعاون ایران به نمای کلی سازمان اتاق شامل چشم انداز ماموریت، وظایف و اختیارات پرداخته شده است؛ فصل دوم شامل ارزیابی نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت ها و تهدیدهاست؛ در فصل سوم اجزای استراتژی های عملکردی، راهبردها، سیاست ها و اقدامات اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است و فصل چهارم نیز شامل ارزشیابی و بررسی عملکردها به صورت دوره ای و بازبینی و اصلاح برنامه هاست.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه