1394/02/21 رییس فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور عنوان کرد

دورنمای رشد اقتصادی 5 درصدی برای ایران

رییس فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور با بیان اینکه ایران در سال های اخیر می توانسته یک رشد اقتصادی باثباتی داشته باشد، گفت: در صورت حذف تحریم ها، در آینده نزدیک ایران می تواند به رشد اقتصادی 5 درصدی برسد.

دورنمای رشد اقتصادی 5 درصدی برای ایران

رییس فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور با بیان اینکه ایران در سال های اخیر می توانسته یک رشد اقتصادی باثباتی داشته باشد، گفت: در صورت حذف تحریم ها، در آینده نزدیک ایران می تواند به رشد اقتصادی 5 درصدی برسد. به گزارش پیام ساختمان، پاپلو بوئنو در کنفرانس منطقه ای فیدیک در تهران، افزود: ایران با 80 میلیون نفر جمعیت و منابع عظیم نفت و گاز از ظرفیت های خوبی برخوردار است و با حذف محدودیت تحریم ها فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم می شود. وی با اشاره به اینکه تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا مشکلات زیادی برای ایران ایجاد کرده افزود: با این حال اقتصاد ایران بزودی به یکی از بزرگترین اقتصاد های جهان تبدیل خواهد شد و جامعه مهندسی ایران باید از این موقعیت استفاده های مناسب را ببرد. رییس فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور(فیدیک)، گفت: طبق آمارهای بانک جهانی سرمایه گذاری در حوزه تکمیل زیرساخت ها در جهان تا سال 2030 باید سه برابر شود و تولید ناخالص داخلی به دو برابر افزایش یابد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه