• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان / بازارساختمان / اخبار 9:39 1394/2/7


بازار املاک ترکيه نگران نرخ بهره

بازار املاک ترکيه در سال 2015 رشد چشمگيري را تجربه مي‌کند‌، اما افزايش نرخ بهره توسط بانک مرکزي آمريکا به بازار مسکن آن آسيب خواهد زد و جريان سرمايه‌گذاري خارجي در اين کشور را راکد مي‌کند‌. اين در حالي است که بازار مسکن ترکيه بسيار وابسته به سرمايه‌گذاري خارجي مي‌باشد‌.

بازار املاک ترکيه نگران نرخ بهره

بازار املاک ترکيه در سال 2015 رشد چشمگيري را تجربه ميکند، اما افزايش نرخ بهره توسط بانک مرکزي آمريکا به بازار مسکن آن آسيب خواهد زد و جريان سرمايهگذاري خارجي در اين کشور را راکد ميکند. اين در حالي است که بازار مسکن ترکيه بسيار وابسته به سرمايهگذاري خارجي ميباشد.

بانک مرکزي آمريکا تصميم دارد در سال جاري نرخ بهره وامهاي خود را افزايش دهد. البته اين بانک نرخ بهرههاي شبانه خود را از ماه دسامبر 2008 نزديک به صفر برده بود اما شماري از مقامات اين کشور گفتهاند که احتمال افزايش اين نرخ ممکن است در نشست سياست گذاري ماه ژوئن لحاظ شود. از طرف ديگر، بانک مرکزي اروپا هم اخيرا طرحي با عنوان «کاهش ميزان پول» در حوزه اروپا را به راه انداختهاست. تأثير اين دو تصميم آمريکا و اروپا ميتواند سرمايهگذاران خارجي را از ادامه سرمايهگذاري در ترکيه مأيوس کند


انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار