• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

16:1 1394/1/24


دســـــــتور روحانی برای تسهیل حضور بخش خصوصی

رئيس‌جمهور با اشاره به فضاي تازه اقتصادي و زمينه‌سازي براي رفع موانع تحريمي از سر راه صادرات و توليد، از تيم اقتصادي دولت خواست زمينه تسهيل سرمايه‌گذاري و حضور فعال بخش خصوصي در حوزه‌هاي با اولويت اقتصادي را فراهم کـند.

دســـــــتور روحانی برای تسهیل حضور بخش خصوصی

رئيسجمهور با اشاره به فضاي تازه اقتصادي و زمينهسازي براي رفع موانع تحريمي از سر راه صادرات و توليد، از تيم اقتصادي دولت خواست زمينه تسهيل سرمايهگذاري و حضور فعال بخش خصوصي در حوزههاي با اولويت اقتصادي را فراهم کـند.  به گزارش پيام ساختمان، حسن روحاني رئيس‌‌جمهور در يکصد و چهارمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي، تأکيد کرد: آسانسازي فرآيندهاي اداري کسبوکار، حذف ارتباط اربابرجوع با کارمندان با گسترش خدمات الکترونيکي و مبارزه ريشهاي با فساد اداري، لازمه شتاب گرفتن بخش خصوصي در سرمايهگذاري مولد است.

رئيس‌‌جمهور با تاکيد بر جهتگيري تلاش همه دستگاهها در سال جديد براي رونق و اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي، از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواست مأموريت قانوني کاهش موارد نياز به صدور مجوز را با جديت پيگيري و نتيجه را گزارش نمايد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار