21:38 1393/8/28


بانک‌ها تولید را به سمت دلالی می‌برند

در شرايطي که توليد داخلي با رکود مواجه است، بانک ها نقش تعيين کننده اي در تزريق پول و رونق اقتصاد دارند. صنعت ساختمان هم به عنوان صنعتي پيشران که مي تواند ناجي اقتصاد باشد، دچار رکودي سنگين شده تا برخي شرکت ها با 20 درصد پتانسيل شان کار مي کنند.

بانک‌ها تولید را به سمت دلالی می‌برند

در شرايطي که توليد داخلي با رکود مواجه است، بانکها نقش تعيينکنندهاي در تزريق پول و رونق اقتصاد دارند. صنعت ساختمان هم بهعنوان صنعتي پيشران که ميتواند ناجي اقتصاد باشد، دچار رکودي سنگين شده تا برخي شرکتها با 20 درصد پتانسيلشان کار ميکنند. اهالي اين صنعت مادر بهشدت نيازمند تسهيلات بانکي هستند اما بانکها هم با تأسيس شرکتهاي زيرمجموعه به اين سمت رفتهاند.

استدلال بانکها

بانکيها هم در مقابل سيل انتقادات جامعه از بنگاهداري و بهويژه ساختوسازهاي آنان عنوان ميکنند «ساختمانسازي ما کاري غير از کمک به توليد نيست. ورود بانکها به ساختوساز باعث توليد ساختمان ميشود که اين توليد ساختمان بهطور طبيعي باعث توليد کاشي و سراميک، پنجره، سيمان و ساير مصالح و ملزومات ساختماني ميشود؛ بنابراين نبايد بخش توليد را از ساختوساز بانکها جدا دانست.» بانکها در چارچوب مقررات مجاز به سرمايهگذاري در شرکتها هستند. در سال 1386 در اجراي ماده34 قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي با هدف پيشگيري از بنگاهداري محض و نيز مديريت ريسک سرمايهگذاريهاي بانکها، مقررات سرمايهگذاري را تدوين کرد و به تصويب شوراي پول و اعتبار رسانيد. بهموجب اين دستورالعمل، حدودي براي سرمايهگذاري در شرکتها تعيينشده است. در اين حدود، سرمايهگذاري بانکها، فقط در شرکتهايي که فعاليت آنها در دستورالعمل بهصراحت احصا شدهاند مثل صرافي، ليزينگ (واسپاري)، بيمه، شرکتهاي رتبهبندي، شرکتهاي مجري فناوري اطلاعات بانک و شرکتهاي مرتبط با امور بانکي البته به تشخيص بانک مرکزي، حداکثر تا 49 درصد شرکت سرمايه پذيــر مجاز شمردهشده است. برخلاف تصوري که در مورد بنگاهداري بانکها وجود دارد و بانکها را از بنگاهداري منع ميکنند بانکها بر اساس قانون مجاز به استفاده 40 درصد سرمايه پايه بانک به بنگاهداري هستند اما بر اساس آمارها در پايان سال گذشته، 13 بانک از نسبت تعيين شده براي سرمايهگذاري مستقيم فراتر رفتهاند و حتي آمار بنگاهداري برخي بانکها بيش از چندين برابر سرمايه پايه را سرمايهگذاري مستقيم در سهام شرکتها کردهاند.

قانون از اساس مشکل دارد

احمدرضا سرحدي، کارشناس اقتصاد به پيام ساختمان گفت: اينکه بانک نبايد بنگاهداري کند در تمام دنيا يک اصل است و اين کار بر عهده شرکتهاست. وقتيکه در کشور ما بانکها را مجبور ميکنند که وامهاي با بهرههاي 9 درصد بدهند و از طرفي بانکها به مشتريان سود 30 درصدي ميدهند، بانکها به دنبال کاري ميروند که حداقل 40 درصد سود داشته باشد و چهکاري بهتر از ساختمانسازي.

وي افزود: يا بنگاهداري بانکها مثبت است يا منفي. اگر مثبت است و براي جامعه فايده دارد که چرا بانکها بايد تا 40 درصد پايه پولي مجاز به بنگاهداري باشند و اگر باعث ايجاد مشکل براي توليد ميشود که معتقدم اينگونه است، بايد از بنگاهداري بانکها بهطور کامل جلوگيري کرد. بنابراين قانون از اساس مشکل دارد و به اقتصاد ضربه ميزند. اين کار شرکتها را به سمت دلالي سوق ميدهد.

وي در پاسخ به اين اظهارنظر بانکيها که ما هم با ساختوساز به توليد کمک ميکنيم، گفت: اين حرفها توجيه است. مگر بخشهاي تخصصي بد کار ميکنند که بانک وارد شود؟ اگر قرار باشد بانکها به کسي تسهيلات ندهد بهتر است خود بانک مرکزي برود و شرکت و کارخانه تأسيس کند. در اين صورت اقتصاد از اساس دولتي ميشود و با سياستهاي اصل 44 در تضاد است.

اولتيماتوم به بانکها

اواخر تيرماه امسال وليالله سيف در اولتيماتومي از بانکها و موسسههاي اعتباري خواست ظرف مدت يک ماه نسبت به «تهيه برنامه و جدول زماني مناسب جهـت فروش سهــــام و شرکتهاي متعلق به خود» اقدام کنند. بنا بر اعلام رئيسکل بانک مرکزي در اين جدول زماني بانکها موظف شدند بهگونهاي برنامهريزي کنند که طي يک دوره سهساله از بنگاهداري خارج شوند. بر اين اساس بانکها در هر سال بايد حداقل يکسوم از داراييهاي خود را واگذار کنند. رئيسکل بانک مرکزي همچنين از بانکها خواست براي رسيدن به حدود مقرر، اموال منقول و غيرمنقول خود را طي دوره زماني پنجساله (هرسال حداقل20 درصد) به فروش برسانند. سيل انتقادات به بنگاهداري بانکها تا جايي ادامه داشت که حتي رئيسجمهور هم اعلام کرد که کار بانکها بنگاهداري نيست و لازم است که اصلاحاتي در اين زمينه صورت گيرد.

متن کامل این گزارش در نشریه شماره 197 پیام ساختمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار