هفته نامه پیام ساختمان / ساخت و ساز / صنعتی سازی 15:58 1393/8/15


چگونه مبحث 19 اجرایی می‌شود؟!

در کشور ما نسبت به ميانگين جهاني بسيار بالاست و همين امر زنگ خطر را براي آينده کشور به صدا درآورده است. بخش اعظم انرژي بدون اينکه منجر به توليد يا ارائه بهتر خدمات شود، در ساختمانهاي ما هدر ميرود.

چگونه مبحث 19 اجرایی می‌شود؟!

در کشور ما نسبت به ميانگين جهاني بسيار بالاست و همين امر زنگ خطر را براي آينده کشور به صدا درآورده است. بخش اعظم انرژي بدون اينکه منجر به توليد يا ارائه بهتر خدمات شود، در ساختمانهاي ما هدر ميرود. يکطرف ماجرا به فقدان الگوي مصرف درست مردم و آنچه از آن بهعنوان مشکلات فرهنگي ياد ميکنند، برميگردد و بخش ديگر ناشي از سبک ساختمانسازي است. مبحث 19 مقررات ملي ساختمان که براي تمام سازندگان و توليدکنندگان لازمالاجراست و مربوط بهصرفه جويي در مصرف انرژي است، موردتوجه قرار نميگيرد و همچنان شاهد بيشترين پرت انرژي در ساختمانها هستيم. خبرنگار ما براي يافتن پاسخ اين سؤال که چگونه ميتوان صرفهجويي در انرژي را در صنعت ساختمان فراگير کرد، به سراغ کارشناسان و صاحبنظران صنعت ساختمان رفته است:

توليدکننده سوبسيد ميخواهد

امين بيدي، عضو هيئتمديره انجمن توليدکنندگان سازههاي فولادي استان تهران به خبرنگار پيام ساختمان گفت: يکراه اين است که مراجع صدور پايان کار به ساختمانهايي که مباحث انرژي را رعايت نکردهاند پايان کار ندهند. صرفهجويي در سوخت توليد مصالح نيز نيازمند نوسازي ناوگان شرکتهاست و دولت بايد بهاندازه صرفهجويي توليدکننده به آنها سوبسيد بدهد. اگر دولت اين کار را نکند توليدکننده مجبور است قيمتها را افزايش دهد و باعث گراني مسکن شود. بههرحال آنها بايد از برگشت اين پول مطمئن شوند و اين کار به بيشتر شدن توليد هم ميانجامد.

وي افزود: توليد پنجره "يو پيويسي" به اين دليل فراگير و اتفاقاً با قيمت مناسب عرضه شد که سازمان بهينهسازي مصرف سوخت به شرکتهاي توليدکننده کمک کرد. نمونه اين کار را ميتوان در رابطه با تمامي مصالح ساختماني ديگر هم انجام داد. وزارت نفت هم در اين رابطه شعارهايي مطرح کرده و اميدواريم که اجرايي شود. وزارت صنايع هم لازم است به شرکتهايي که تمايلي به استفاده از صرفهجويي ندارند، پروانه بهرهبرداري ندهد.

ابزار سودجويي مهندسان ناظر

سيد باقر زندهدل، عضو هيئتمديره سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران نيز به پيام ساختمان گفت: به نظر من سازمان نظاممهندسي بايد در اين رابطه پيگير باشد و شهرداري مسئوليتي ندارد. اگر ناظر اعلام کند که مبحث 19 مشکل دارد، شهرداري پايان کار را صادر نميکند.  متأسفانه بسياري از مهندسان ناظر زماني که با مالک بر سر مسائل مالي به مشکل ميخورند و ساختمان هيچ ايراد فني ندارد، تنها کاري که ميکنند اين است که ميگويند اين ساختمان مبحث 19 را رعايت نکرده است و شهرداري هم پايان کار را صادر نميکند.

وي افزود: الآن مبحث 19 محل سودجويي بسياري از مهندسان ناظر شده و اغراض شخصيشان را دنبال ميکنند.بهمحض اينکه مشاهده ميکنيم مهندس ناظر اعلام کرده که مبحث 19 رعايت نشده است، بلافاصله ميفهميم که طرفين با هم مشکل مالي دارند.

متن کامل این گزارش در نشریه شماره 196 پیام ساختمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار