• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

13:44 1393/8/5


به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد؛

پیشنهادهای انبوه‌سازان برای بودجه94 و برنامه ششم

کانون سراسري انبوه‌سازان پيشنهادهاي خود در خصوص لايحه قانون بودجه سال آتي و نيز برنامه ششم توسعه کشور را به معاون اول رئيس‌جمهور ارائه کرد.

پیشنهادهای انبوه‌سازان برای بودجه94 و برنامه ششم

کانون سراسري انبوهسازان پيشنهادهاي خود در خصوص لايحه قانون بودجه سال آتي و نيز برنامه ششم توسعه کشور را به معاون اول رئيسجمهور ارائه کرد.

به گزارش پيام ساختمان، درحاليکه دولت تدوين لايحه قانون بودجه سال 1394 و نيز طراحي و تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور را در دست اجرا دارد، کانون سراسري انبوهسازان، پيشنهادهاي خود را در جهت عملي شدن اهداف قانون بهبود مستمر محيط کسبوکار و همچنين رفع موانع توليد مسکن و ساختمان و بهتبع آن خروج از رکود اقتصادي، به انضمام تشريح عمدهترين موانع رونق توليد و عرضه مسکن؛ به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور ارائه کرد تا جهت بررسي و اعمال در قوانين بودجه سنواتي و برنامه ششم توسعه، مورداستفاده قرار گيرد.

در اين نامه، پيشنهادهاي انبوهسازان طي 14 بند به شرح ذيل آمده است: 

1. اجراي کامل قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن

 2. لزوم تنفيذ مجدد و تأکيد بر اجراي کامل موارد مربوط به عرضه و توليد مسکن در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه

3. تخصيص درآمدهاي ناشي از طرح هدفمندي يارانهها به مديريت استانها جهت استفاده توسط نهادهاي ذيربط بهويژه در حوزه مسکن و ساختمان

  4. تأمين زمين مناسب جهت توليد و عرضه مسکن براي اقشار ميانه و واجد شرايط جامعه توسط نهادهاي دولتي و ادارات راه و شهرسازي استانها مطابق قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن

 5. اجازه انتشار اوراق مشارکت به بخش خصوصي با هدف بالا بردن سرعت ساخت،کاهش هزينهها و ارتقاي کيفيت ساختمانها

6. ايجاد تمهيدات لازم از قبيل تسهيلات بانکي و گمرکي براي بهرهگيري از فناوريهاي نوين با هدف کاهش مصرف سوخت و اتلاف انرژي در ساختمانهاي احداثي بر اساس قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن

 7. افزايش سقف و حجم تسهيلات بانکي براي تقويت قدرت خريد متقاضيان مسکن، قابلانتقال به خريداران بر اساس ماده يک قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن و استفاده از پتانسيل صندوقهاي مربوطه با اولويت صندوق سرمايهگذاري زمين و مسکن و صندوق پسانداز مسکن و ساختمان

 8. کوتاه کردن مسير صدور پروانه ساختمان و کاهش هزينههاي مربوطه خصوصاً براي سازندگان و توليدکنندگان انبوه مسکن از طريق اصلاح عملکرد سازمانهاي نظاممهندسي و شهرداريها

9. کاهش هزينههاي تحميلي و گزاف توسط دستگاههاي خدمات رسان خصوصاً برق، گاز، آب و فاضلاب

 10. اصلاح و رفع نقاط ضعف موجود در قانون و آييننامه اجرايي قانون پيشفروش ساختمان

11. تدوين آييننامه اجرايي ماده 5 قانون بيمههاي اجتماعي کارگران ساختماني که توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديده است. 

   12. حمايت از بخش خصوصي در بافتهاي فرسوده و سکونتگاههاي غيررسمي و مقاومسازي واحدهاي مسکوني ناامن و اعطاي تسهيلات ويژه با نرخهاي مناسب براي اين بخش از ساختوساز بر اساس قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن

 13. پرداخت يارانه جهت کاهش اتلاف انرژي و تأمين منابع انرژي در ساختمانها

 14. حمايت و پرداخت تسهيلات ارزي و آماده نمودن بسترهاي لازم براي صدور خدمات فني و مهندسي

همچنين در ضميمه اين نامه، عمدهترين موانع توليد و عرضه مسکن شامل: «تسهيلات ساخت مسکن، بيمه کارگران ساختماني، قانون نظاممهندسي، ماليــات، دستگاههاي خدمات رسان، بافت فرسوده و ناکارآمد شهري و سکونتگاههاي غيررسمي و حاشيهنشيني، شهرداريها، مسکن مهر، بانکها، قانون پيشفروش ساختمان و آييننامه اجرايي مربوطه» و نيز راهکارهاي پيشنهادي انبوهسازان در خصوص هر يک بهتفصيل آمده است.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار