هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > کالا و مصالح 1393/06/13

قیمت انواع تیرآهن در 12 شهریور 93

به علت وجود رکود در ساخت وساز کشور همچنان تقاضا برای گروه فلزات ساختمانی از جمله آهن بسیار کم است این موضوع باعث شده است از ابتدای سال 93 نه تنها قیمت ها افزایشی نداشته باشد بلکه با اندک کاهشی نیز روبه روشوند


قیمت انواع  تیرآهن در 12 شهریور 93

به علت وجود رکود در ساخت وساز کشور همچنان تقاضا برای گروه فلزات ساختمانی از جمله آهن بسیار کم است این موضوع باعث شده است از ابتدای سال 93 نه تنها قیمت ها افزایشی نداشته باشد بلکه با اندک کاهشی نیز روبه روشوند جداول زیر قیمت انواع تیر آهن در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است تیرآهن ۱۲ محصول وزن / كيلوگرم نوع کارخانه قيمت به تومان تیرآهن ۱۲ ترک ۹۰ شاخه ترک ۲۸۰,۰۰۰ تیرآهن ۱۲ ترک ۱۲۲ شاخه ترک ۳۰۰,۰۰۰ تیرآهن ۱۴ محصول وزن / كيلوگرم نوع کارخانه قيمت به تومان تیرآهن ۱۴ اصفهان ۱۵۵ شاخه اصفهان ۲۸۴,۰۰۰ تیرآهن ۱۴ اهواز/کرمانشاه ۱۳۳ شاخه اهواز/کرمانشاه ۲۷۰,۰۰۰ تیرآهن ۱۴ یزد/کرمانشاه ۱۴۰ شاخه یزد / کرمانشاه ۲۶۸,۰۰۰ تیرآهن ۱۶ محصول وزن / كيلوگرم نوع کارخانه قيمت به تومان تیرآهن ۱۶ اصفهان ۱۹۰ شاخه اصفهان ۳۴۳,۰۰۰ تیرآهن ۱۶ اهواز ۱۸۰ شاخه اهواز ۳۲۶,۰۰۰ تیرآهن ۱۸ محصول وزن / كيلوگرم نوع کارخانه قيمت به تومان تیرآهن ۱۸ اصفهان ۲۲۸ شاخه اصفهان ۴۱۱,۰۰۰ تیرآهن ۱۸ اهواز ۲۲۵ شاخه اهواز ۴۰۵,۰۰۰ تیرآهن ۱۸ ترک ۲۱۵ شاخه ترک ۳۹۵,۰۰۰ تیرآهن ۲۰ محصول وزن / كيلوگرم نوع کارخانه قيمت به تومان تير آهن ۲۰ اصفهان ۲۷۰ شاخه اصفهان ۶۰۵,۰۰۰ تیرآهن ۲۰ روس/کره ۲۶۵ شاخه روس/کره ۵۷۰,۰۰۰ تیرآهن ۲۰ آرین/طوس ۲۶۲ شاخه آرین/طوس ۵۱۰,۰۰۰ تیرآهن ۲۰ چین ۲۴۵ شاخه چین ۴۶۰,۰۰۰ تیرآهن ۲۲ محصول وزن / كيلوگرم نوع کارخانه قيمت به تومان تیرآهن ۲۲ اصفهان ۳۱۰ شاخه اصفهان ۷۱۰,۰۰۰ تیرآهن ۲۲ ترک ۳۰۵ شاخه ترک ۶۶۵,۰۰۰ تیرآهن ۲۲ چین ۲۸۵ شاخه چین ۶۲۰,۰۰۰ تیرآهن ۲۲ کره ۳۰۵ شاخه کره ۶۶۰,۰۰۰ تیرآهن ۲۴ محصول وزن / كيلوگرم نوع کارخانه قيمت به تومان تير آهن ۲۴ اصفهان ۳۷۰ شاخه اصفهان ۸۰۵,۰۰۰ تیرآهن ۲۴ کره ۳۶۵ شاخه کره ۷۷۵,۰۰۰ تیرآهن ۲۴ چین ۳۳۵ شاخه چین ۷۰۰,۰۰۰ تیرآهن ۲۴ طوس ۳۶۵ شاخه طوس ۷۰۵,۰۰۰ تیرآهن ۲۷ محصول وزن / كيلوگرم نوع کارخانه قيمت به تومان تیرآهن ۲۷ اصفهان ۴۳۰ شاخه اصفهان ۹۵۵,۰۰۰ تیرآهن ۲۷ ترك ۴۲۵ شاخه ترك ۹۳۰,۰۰۰ تيرآهن ۲۷ طوس ۴۱۵ شاخه طوس ۹۲۵,۰۰۰ تيراهن ٣٠ محصول وزن / كيلوگرم نوع کارخانه قيمت به تومان تير آهن ۳۰ اصفهان ۵۱۵ شاخه اصفهان ۱,۲۷۰,۰۰۰ تير آهن ۳۰ ترک ۵۱۵ شاخه ترک ۱,۲۳۰,۰۰۰

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه