1393/06/13

قیمت نبشی در 12 شهریور 93

در حال حاضر قیمت نبشی در کف بازار تهران نوسان آنچنانی ندارد .و قیمت تمام کارخانه ها تقریبا نزدیک به هم اعلام می شود جداول زیر قیمت انواع نبشی در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است

قیمت نبشی در 12 شهریور 93

در حال حاضر قیمتنبشیدر کف بازار تهران نوسان آنچنانی ندارد .و قیمت تمام کارخانه ها تقریبا نزدیک به هم اعلام می شود جداول زیر قیمت انواعنبشی در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر استنبشی ۳ فابریک محصولکارخانهضخامتطول / متروزن / كيلوگرمقيمت به توماننبشی ۳ایرانی۳۶۹۲,۱۸۰ نبشی ۴ فابریکمحصولکارخانهضخامتطول / متروزن / كيلوگرمقيمت به توماننبشی ۴ایرانی۴۶۱۵۱,۹۹۰ نبشی ۵ فابریکمحصولکارخانهضخامتطول / متروزن / كيلوگرمقيمت به توماننبشی ۵ایرانی۵۶۲۲۱,۹۹۰ نبشی ۶ فابریکمحصولکارخانهضخامتطول / متروزن / كيلوگرمقيمت به توماننبشی ۶ایرانی۶۶۳۲۱,۹۷۰ نبشی ۸ فابریکمحصولکارخانهضخامتطول / متروزن / كيلوگرمقيمت به توماننبشی ۸ایرانی۸۶۵۸۱,۹۶۰ نبشی ۱۰ فابریکمحصولکارخانهضخامتطول / متروزن / كيلوگرمقيمت به توماننبشی ۱۰ایرانی۱۰۶۹۰۱,۹۵۰ نبشی ۱۲ فابریکمحصولکارخانهضخامتطول / متروزن / كيلوگرمقيمت به توماننبشی ۱۲ایرانی۱۲۶۱۳۰۱,۹۵۰

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه