پاسخ به سوالات آپارتمان نشین ها

قانون تملک آپارتمان‌ها در سال 1343 به تصویب رسیده است، یعنی زمانی که تازه موضوعی به نام آپارتمان‌نشینی در کشورمان مطرح شده بود. احتمالاً تدوین‌کنندگان این قانون خود نیز نمی‌دانسته‌اند که در حال نوشتن چه قانون مهم و پرکاربردی هستند زیرا با گذشت بیش از 40 سال از تصویب این قانون، امروز بسیاری از مشکلات ساکنان آپارتمان‌ها با مراجعه به این قانون و آیین‌نامه آن حل می‌شود سید فرشید غزنینی هاشمی کارشناس رسمی دادگستری پاسخگوی سؤالات شماست:

پاسخ به سوالات آپارتمان نشین ها

قانون تملک آپارتمانها در سال 1343 به تصویب رسیده است، یعنی زمانی که تازه موضوعی به نام آپارتماننشینی در کشورمان مطرح شده بود. احتمالاً تدوینکنندگان این قانون خود نیز نمیدانستهاند که در حال نوشتن چه قانون مهم و پرکاربردی هستند زیرا با گذشت بیش از 40 سال از تصویب این قانون، امروز بسیاری از مشکلات ساکنان آپارتمانها با مراجعه به این قانون و آییننامه آن حل میشود سید فرشید غزنینی هاشمی  کارشناس رسمی دادگستری پاسخگوی سؤالات شماست:

آیا نصب دوربین مداربسته بدون رضایت تمام ساکنین در آپارتمان اشکال دارد؟

چنانچه مجمع عمومی ساختمان با اکثریت آرا ، نصب دوربین مداربسته را جهت کنترل تردد افراد در آپارتمان خود تصویب نکرده باشد ،اگر برخی مالکین اقدام به نصب دوربین مداربسته کنند عملی غیرقانونی انجام دادهاند ، زیرا طبق ماده 6 قانون تملک آپارتمانها اداره امور مربوط به قسمت های مشترک باید مطابق قرارداد فی مابین اکثریت مالکین ساختمان باشد.

آیا یکی از ساکنین میتواند اقدام به فروش یا اجاره انباری یا پارکینگ به اشخاص خارج از ساختمان  کند؟

پارکینگ و انباری ساختمان از جمله توابع آپارتمان‌‌های ساختمان است و مالکان آپارتمانها شرکای قسمت های مشترک ساختمان هستند . قسمت های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی است و واگذاری هر قسمت از توابع و لواحق واحدهای اختصاصی ساختمان بهغیراز شرکای ساختمان مغایر مقررات مربوط به شرکت است ، زیرا این عمل در واقع نوعی ادخال غیر شریک در قسمت های مشترک است . اگر چه در این خصوص قانون تملک آپارتمانها حکم خاصی ندارد اما در اسناد انتقال رسمی آپارتمانها عدم واگذاری انباری و پارکینگ به غیر شرکای ساختمان قید میشود . بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمانها به هر یک از مالکان همان ساختمان بدون مانع است

آیا قانونی برای  خسارت به علت تعمیرات وجود دارد؟

اگر هنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به آپارتمان های مجاور یا زیرین خسارتی وارد شود , مالک آپارتمان زیان دیده میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه , زیان های وارده به خود را از مالک مقصر بخواهد . دادگاه نیز پس از بررسی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری میتواند مالک مقصر را به استناد ماده 9 قانون تملک آپارتمان ها و ماده 329 قانون مدنی محکوم کند

هزینههای ثابت آپارتمان شامل چه هزینههایی است ؟

هزینههای ثابت ,هزینههایی است که باید به طور مساوی بین واحدها تقسیم و از آنها وصول شود.  بهعبارتدیگر این هزینهها طبق ماده چهار قانون تملک آپارتمانها به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به طور مساوی تقسیم خواهد شد زیرا مطابق ماده 33 آییننامه اجرایی هزینههای ثابت ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد و از قبیل هزینههای مربوط به سرایدار نگهبان , متصدی آسانسور, هزینههای نگهداری تأسیسات, قسمت های مشترک و ...است.

آیا هر یک از ساکنین میتواند در و پنجره خود را تغییر دهد؟

برای جلوگیری از تعویض پنجره غیر همسان ساختمان , ابتدا مدیر ساختمان باید شفاها یا طی اظهارنامه به مالک متخلف تذکر دهد . درصورتیکه مالک یادشده همچنان بر عمل خود مصر باشد , مدیر ساختمان میتواند با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی او را وادار به نصب پنجره همگون با سایر پنجرههای ساختمان کند . دادگاه نیز با بررسی موضوع و تعیین کارشناس رسمی دادگستری پس از احراز صحت امر , مالک متخلف را محکوم به قلع پنجره غیر همسان و نصب پنجره مشابه با دیگر واحد های ساختمان خواهد کرد

آیا قانونی برای ممنوعیت و تعارض طبقه جدید وجود دارد؟

فضای بالای ساختمان ,مشاع بین مالکان است و هیچکدام بدون اذن دیگری حق تصرف ندارند. بهعلاوه ساختن طبقه جدید با حق مالکیت اختصاصی شریک دیگر نیز منافات دارد . این تعارض در مورد طبقه پایین آشکار است  زیرا اگر او بخواهد بنایی بالای طبقه فوقانی بسازد ، ناچار است که از سقف آن بهعنوان کف اتاقها استفاده کند و دیوار های ساختمان نو را بر دیوارهای آن بگذارد که این حق را ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار