1393/03/21

قراردادهای شهرداری نقدی شد

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، هرگونه قرارداد با مهندسان مشاور پروژه‌های فنی و عمرانی صرفا باید در قالب پرداخت نقدی بسته شود.

قراردادهای شهرداری نقدی شد

بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، هرگونه قرارداد با مهندسان مشاور پروژه‌های فنی و عمرانی صرفا باید در قالب پرداخت نقدی بسته شود. به گزارش پيام ساختمان پرونده بودجه شهرداری تهران در جلسه شورای اسلامی شهر تهران بسته شد و بر اساس آن، انعقاد هرگونه قرارداد با مهندسان مشاور پروژه‌های فنی و عمرانی باید در قالب پرداخت نقدی بسته شود و هرگونه پرداخت غیر نقدی مجاز نمی باشد. همچنین شهرداری تهران موظف شده است که در زمان برگزاری مناقصه جهت عقد قراردادها، درصد نقد و غیر نقدی حجم ریالی قرارداد را اعلام کند. بر اساس تصویب شورای شهر تهران، مطابق مفاد برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، تامین اعتبار برای کلیه فعالیت های عمرانی شهر تهران صرفا منوط به تصویب شورایعالی فنی شهرداری تهران خواهد بود؛ لذا شهرداری تهران موظف است در طول سال 93 به نحوی برنامه ریزی کند که اعتبارات عمرانی و سرمایه ای شهرداری تهران از سال دوم برنامه پنج ساله منحصرا درقالب نظام فنی و اجرایی تنظیم شود. با تصویب اعضای شورای شهر، شهرداری تهران مکلف شد برای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر نسبت به بسترسازی لازم و تهیه زیرساخت‌های شهری در این بافت ها با اولویت بازگشایی معابر از ردیف بودجه تملک مناطق شهرداری هزینه کند و ضروری است فعالیت های مورد نظر با هماهنگی سازمان نوسازی شهر تهران انجام شود. همچنین شهرداری تهران موظف شده است که مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، سلامت و پدافند غیرعامل هر یک از پروژه های سرمایه غیر مستمر را به پیوست موافقت نامه های مربوطه با معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری قرار دهد و ضمن مبادله موافقت نامه های مذکور با این معاونت یک نسخه از آن را به کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید. همچنین مصوب شد تا شهرداری تهران مجاز باشد برای ترویج فرهنگ شهروندی و ارتقا سطح فرهنگ پذیری شهروندان تهرانی در قالب دستورالعمل مشخص که به تائید کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران می رسد به میزان 3 درصد از اعتبارات در اختیار معاونت ها، سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری را در چارچوب وظایف خود آنها هزینه کند. بر اساس این گزارش هرگونه تعهدات مازاد بر اعتبارات بودجه و تبصره های سال 93 ممنوع بوده و منوط بر مجوز شورا شده است. گفتنی است بودجه شهرداری تهران برای سال 93 به فرمانداری تهران ارسال شده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه