هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > اقتصادی > صنعت ، معدن و تجارت 1393/03/21

رئيس جمهور بايد داراي تيم اقتصادي قوي باشد

عضو كميسيون اقتصادي مجلس: رئيس جمهور بايد معتقد باشد كه اقتصاد ، علم است و به مانند زنجيره اي به هم پيوسته مي باشد كه هر تصميم اقتصادي در يك بخش در ساير بخش ها تاثير گذار خواهد بود.


رئيس جمهور بايد داراي تيم اقتصادي قوي باشد

دكتر محمد حسن نژاد ، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت : وضعيت اقتصادي كشور مشخص است و اين در دغدغه هاي رهبري نيز كه امسال را سال حماسه اقتصادي و سياسي دانسته اند مشخص مي باشد. بنابراين مي توان گفت كسي كه رئيس جمهور مي شود يا بايد صاحب نظر اقتصادی باشد يا داراي يك تيم قوي اقتصادي باشد تا بتواند ما را از مشكلات اقتصادي برهاند و از طرف ديگر بايد بتواند سياست خارجي ايران را به پيش برد البته به شخصه معتقدم كه اگر در بخش اقتصادي داراي شرايط بهتري باشيم در سياست خارجي نيز با قدرت بيشتري مي توان فعاليت كرد. استاد دانشگاه شهید بهشتي در مورد ويژگي ديگر رئيس جمهور چنين مي گويد: در ابتدا رئيس جمهور بايد معتقد باشد كه اقتصاد ، علم است و به مانند زنجيره اي به هم پيوسته مي باشد كه مجموعه اي از تصميمات به هم مرتبط را در برمي گيرد. دكتر محمد حسن نژاد تاكيد كرد: شخص اول اجرايي كشور بايد بداند كه كشور را نمي توان جزيره اي به پيش برد و با تصميمات لحظه اي نمي توان آن را اداره كرد. به اين صورت نيست كه روزي به فكر مشكل مسكن باشد بعد متوجه نرخ ارز شود سپس در پي تغيير نرخ بهره بانكي باشد و .... بلكه بايد بداند كه نرخ ارز و بهره بانكي ، تراز پرداخت ها ، تورم و وضعيت اشتغال همه به يكديگر وصل اند از اين رو بايد بداند كه يك تصميم در يك بخش مي تواند در ساير بخش ها تاثير بگذارد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه